Dịch vụ cấp cứu ∗9999

Dịch vụ xe cứu thương NGAY LẬP TỨC, gọi *9999.

Tổng đài điều phối cấp cứu và đội xe cứu thương hiện đại như phòng hồi sức cấp cứu lưu động luôn sẵn sàng 24/7.