Quy trình dịch vụ

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm, vui lòng thực hiện theo 4 bước dưới đây.

  1. Xuất trình thẻ bảo hiểm và danh sách các quyền lợi bảo hiểm (nếu có) khi đến thăm khám lần đầu.
  2. Hoàn tất phiếu "Đảm Bảo Thanh Toán và Chấp Thuận Cung Cấp Thông Tin Thẻ Tín Dụng" và chấp nhận để Family Medical Practice trừ tiền từ thẻ tín dụng cho những khoản chi phí bị từ chối bởi công ty bảo hiểm.
  3. Bệnh nhân được yêu cầu kí tên vào Đơn yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm và kiểm tra hóa đơn sau khi hoàn tất sử dụng dịch vụ y tế tại Family Medical Practice để xác nhận đã sử dụng các dịch vụ trên.
  4. Chi trả các khoản phí liên quan đến dịch vụ đồng thanh toán giữa bệnh nhân và công ty bảo hiểm hoặc những dịch vụ rơi vào điểm loại trừ trước khi rời khỏi phòng khám.